Změna zákona o mezinárodních obchodních společnostech - 2013/2014

Dne 16. prosince 2013 byly schváleny další změny týkající se uchovávání záznamů v rámci mezinárodních obchodních společností v Seychelské republice. Platnost změn nastává pro nové společnosti okamžikem založení, pro stávající společnosti je stanoveno přechodné období, do kdy musí požadované změny provést.

 

V zákoně o mezinárodních obchodních společnostech (IBC Act) došlo k následujícím změnám:

 

1) Uchovávání účetních záznamů a zpracování ročních reportů

Dle novely zákona musí IBC společnost uchovávat účetní záznamy tak, že záznamy umožňují určit finanční pozici společnosti a jsou vedeny tak, aby je bylo možné předložit a správně vysvětlit provedené transakce.

Účetními záznamy jsou myšleny záznamy vztahující se k evidenci majetku a závazků společnosti, náklady a výnosy, nákupy a další transakce, ve kterých je společnost smluvní stranou.

Účetní záznamy je také možné uchovávat v elektronické nebo jiné datové podobě (e-maily ve formátu PDF nebo MS Word formátu).

Nejméně jedenkrát ročně je potom seychelská společnost povinna vydat prohlášení, že vede své účetní záznamy v souladu se seychelskými zákony a že je připravena tyto záznamy kdykoliv v reálném čase předložit seychelské daňové správě. První takové prohlášení je společnost povinna uložit u registračního agenta nejpozději do 31.12.2014, pokud je den jejího výročí založení v období od 01.01. - 30.09.; ostatní společnosti mají tuto povinnost až k 31.12.2015.

Jedná se pouze o uchovávání těchto záznamů a předkládání citovaného prohlášení registračnímu agentovi; předložené dokumenty nejsou součástí žádného veřejného rejstříku či databáze. Na základě těchto dokumentů však není nutné zpracovávat žádné daňové přiznání či hlášení. Pokuta za nedodržení takové povinnosti činí USD 25 za každý den trvání stavu porušení právní povinnosti a ukládá se samostatně společnosti i všem jejím ředitelům. Citované prohlášení musí pro účely archivace u ředitele společnosti podepsat i  - skutečný vlastník společnosti.

2) Uchovávání rejstříků (evidence ředitelů a společníků)

Zákon o mezinárodních obchodních společnostech nadále požaduje i uchovávání rejstříků ředitelů, akcionářů a skutečných vlastníků společností na Seychelách s možností uchovávat kopie rejstříků vně Seychel, a to v elektronické nebo jiné datové podobě.

Jedná se pouze o uchovávání těchto záznamů. Stále platí, že rejstříky nejsou veřejnosti přístupné.

3) Změna formy akcií

Všechny společnosti zakládané po 16.12.2013 již mohou vydávat pouze akcie na jméno. Společnosti založené před 16.12.2013, které vydaly akcie na majitele, musí změnit formu akcií na akcie na jméno a to nejpozději do 16.06.2014.

Registr akcionářů nebude ani nadále veřejně přístupný, nicméně je třeba požadované úkony procesně zpracovat. Jedná se zejména o kvalifikované rozhodnutí ředitele či  o  formy akcií a dále o změně akcií na majitele k výměně za akcie na jméno.

Je ke zvážení, zda je jurisdikce Seychelské republiky nadále dostatečně atraktivní pro další existenci společnosti, neboť ztratila některé atributy anonymity a administrativní nenáročnosti. V případech, kdy použití společnosti nekoliduje s popsanými riziky (společnost negeneruje účetní doklady nebo je pouze mateřskou společností zahraniční firemní struktury), není třeba podléhat panice a na struktuře cokoliv měnit.

Navrhovaná řešení:

 

A) Zachování stávajícího stavu

Ve společnosti se provedou potřebné změny, tedy u společností s vydanými akciemi na majitele se stávající akcie zruší a zlikvidují a namísto nich se vydají nové akcie na jméno. Dle požadavků seychelské legislativy bude jedenkrát ročně vydán tzv. Annual Return, tedy prohlášení deklarující vedení účetních záznamů a připravenost tyto záznamy na vyžádání předložit seychelské daňové správě. Klientům rovněž nabízíme poskytnutí služby nominee akcionáře pro účely skrytí identity.

Toto řešení je vhodné zejména v následujících případech:

  • seychelská společnost je v postavení společníka v jednoduchých firemních strukturách a nemá vlastní bankovní účet;
  • seychelská společnost nepodniká a nemá žádné příjmy na území EU;
  • příjmy společnosti jsou tvořeny nedaňovými příjmy, např. vracení jistiny úvěru;
  • seychelská společnost je sama použita pouze jako investiční instrument, tj. obchoduje se s jejími akciemi.

Cenové aspekty řešení:

Obvyklá cena vydání požadovaných dokumentů a poskytnutí služby nominee akcionáře činí nejméně USD 940. V zájmu zachování spokojenosti klientů provede naše společnost vydání požadovaných dokumentů zcela zdarma za předpokladu, že klient poskytne maximální možnou součinnost (podpisy dokumentů a předložení stávajících akcií na majitele k výměně; proces bude možné vyřídit i korespondenčně).

 

B) Změna domicilu (sídla) seychelské společnosti

Společnost provede změnu domicilu, tedy de facto svého sídla, do jurisdikce Marshallovy ostrovy, kde je možné vydávat a volně držet akcie na majitele a nevyžaduje se předkládání účetních záznamů, ani ročních hlášení. V tomto případě se nejedná o zánik společnosti a vznik společnosti v jiné jurisdikci, ale pouze o změnu sídla a státu registrace se zachováním plné právní kontinuity. Společnost tak nadále zůstává účastníkem všech smluvních vztahů, zůstává jí bankovní účet, majetkové účty u brokerů, atd. Smluvní partnery bude nutné o změnách pouze informovat. Máme již prakticky prověřeno, že dokumentaci ke změně domicilu akceptují všechny námi doporučované banky s výjimkou Loyal Bank, kde se musí podmínky projednávat individuálně.

Toto řešení je vhodné zejména v následujících případech:

  • jedná se o zcela univerzální řešení, administrativně nejméně náročné.

Cenové aspekty řešení:

Cena za změnu domicilu včetně následné roční správy společnosti činí do 30.05.2014 částku USD 790, tedy částku odpovídající ročním poplatkům za správu seychelské společnosti. U společností, které využívají službu nominee ředitele, je nutné ještě připočítat částku USD 300 za poskytnutí služby nominee ředitele na jeden rok. Další roční poplatky budou následně splatné v roční periodě a budou se vztahovat ke dni změny domicilu (nikoliv ke dni založení společnosti na Seychelách). Výše poplatků za správu společnosti na Marshallových ostrovech je uvedena v sekci Nabídka a ceník služeb.

 

C) Zrušení stávající seychelské společnosti
její nahrazení novou společností v jiné jurisdikci

Stávající seychelská společnost by byla zrušena a na její místo by vstoupila společnost založena v jiném státě. V tomto případě však není zachována právní kontinuita a z procesního hlediska musí dojít k převodu majetku vlastněného původně seychelskou společností.

Toto řešení je vhodné zejména v následujících případech:

  • vlastník společnosti má zájem na přerušení právní kontinuity; není pravděpodobné, že by někdo přezkoumával hospodaření zrušené společnosti.

Cenové aspekty řešení:

Ke zrušení společnosti dojde nezaplacením ročních obnovovacích poplatků. Cena za založení nové společnosti se řídí aktuálním ceníkem uvedeným v sekci Nabídka a ceník služeb. Rovněž je třeba počítat s tím, že společnost bude muset založit nový bankovní účet, pokud jej ke své činnosti potřebuje. Případné převody majetku (obvykle se jedná o dceřiné společnosti) mohou být zpoplatněny v závislosti na jurisdikci, ve které je majetek umístěn či registrován.

Všechny zákonem požadované procesy, převody majetku nebo změnu domicilu společnosti pro Vás rádi zpracujeme, kontaktujte nás, prosím, e-mailem  adrese admin@terrinvest.com nebo info@danovyraj.cz kde Vám poskytneme informace o dalším postupu.

Neexistuje řešení, které by umožnilo společnosti s vydanými akciemi na majitele neprovést žádný úkon v souvislosti s novou legislativou. Společnostem, které nezmění domicil nebo nezmění formu akcií, nebude možné po 15.06.2014 obnovit licenci na další rok!