Kypr

Všeobecné informace  jurisdikci a geografická poloha

Stát ve Středozemním moři, v roce 1960 získal nezávislost na Velké Británii. Po invazi turecké armády na severovýchodní část ostrova v roce 1974 byl ustanoven separatistický stát, který se roku 1983 prohlásil nezávislou republikou, jež byla doposud uznána pouze Tureckem. Na Kypru žije 1.4 mil. obyvatel. Úředními jazyky jsou řečtina a turečtina. Kypr patří mezi nejvyspělejší státy světa, HDP při přepočtení na paritu kupní síly činí 37.700 USD na hlavu, což je srovnatelné se stejným ukazatelem v pro ČR. Od 1. května 2004 je Kypr součástí Evropské unie a Euro zde platí od 1.1.2008. Daňové zvýhodnění zahraničních společností sice vstupem do EU skončilo, nicméně snaha země přilákat zahraniční společnosti na Kypr zůstává. Kypr se nyní označuje za zemi daňových pobídek a to dokazuje jednou z nejnižších sazeb daní z příjmů v celé EU. 

 

Právní forma obchodní společnosti

Základním typem obchodní společnosti na Kypru je Private Company Limited by Shares, která z právního hlediska vykazuje znaky akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným tak, jak je známe z českého právního řádu.

 

Procedura založení

Společnost je založena během cca 2 - 3 týdnů, pokud jsou registru doručeny stanovy společnosti a společenská smlouva, včetně adresy sídla společnosti na Kypru a údajů o místním zástupci (secretary). Standardy kvality, pokud se týká dokumentů společností, jsou na slušné úrovni, jak jsme zvyklí v evropských onshore jurisdikcích. Doručení dokumentů na adresu klienta lze očekávat cca do 4 týdnů.

Před založením společnosti je vhodné nechat předschválit a rezervovat název společnosti. Kyperský registrátor je velice striktní při posuzování duplicity názvů a obvykle neakceptuje ani příliš obedné názvy společností.

Ředitelé a akcionáři

Ředitelem nebo akcionářem kyperské společnosti může být libovolný subjekt bez trvalého pobytu nebo sídle na Kypru, ředitelem může být i právnická osoba. Společnost dále musí mít i svého tajemníka (secretary), který plní funkci kontaktní osoby pro styk s lokálními úřady, k majetku společnosti však nemá žádné dispoziční právo. Kyperské úřady však úzkostlivě uplatňují pravidlo pro stanovení daňové rezidence dle místa skutečného vedení společnosti (Place of Effective Management). Pokud má tedy být společnost daňově rezidentní na Kypru, je třeba využít služeb nominee ředitele, pokud klient sám pro funkci ředitele nedisponuje osobou s pobytem na Kypru. Pouze daňově rezidentní společnost má přístup k výhodám plynoucím ze směrnic EU upravujících zdaňování dividend a k výhodám sjednaných ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Akcie na majitele nejsou kyperským právním řádem povoleny.

 

Základní kapitál a daně

1.000 EUR je standardním (a minimálním) autorizovaným základním kapitálem společnosti, který není potřeba plně splácet, základní kapitál je možné denominovat i v GBP, po dohodě i v jiných měnách. Výše paušálních poplatků je stanovena v závislosti na výši základního kapitálu. U zahraničních společností jsou zdaněny pouze příjmy dosažené na Kypru, jinak je daň z příjmů jednou z nejnižších ze všech zemí Evropské unie a její výše je stejná pro domácí i zahraniční soukromé společnosti (po zvýšení v březnu 2013) - 12,5 %. Od daně jsou osvobozeny dividendy, zisk z prodeje cenných papírů a obchodních podílů, zisky stálých provozoven v zahraničí a úroky, které nevznikly běžnou činností společnosti.

Pro společnosti byla dále uzákoněna povinnost odvádět za každou společnost roční poplatek ve výši EUR 350, splatný vždy do 30. června každého roku. Pokud společnost tuto částku neuhradí, bude vymazána z obchodního rejstříku. Od roku 2020 je v mnoha kyperských lokalitách také účtován místní poplatek za umístění sílda v příslušném správním obvodě (např. v Larnace EUR 250 / rok).

 

Účetnictví a audit

Předkládání účetních výkazů a auditu hospodářských výsledků je povinné. Pro zpracování účetnictví a audit zajistíme klientům kontakt s účetní a auditorskou firmou. Je třeba počítat s cenou nejméně 2.000 EUR ročně za vedení účetnictví a audit (bez DPH).

Povinností auditora je alespoň jedenkrát za finanční rok osobně projednat účetní závěrku a účetní záležitosti s klientem (tj. skutečným vlastníkem společnosti). Auditory je možné navštívit jak na Kypru (Larnaca), tak je možné využít jejich každoroční návštěvy v ČR a setkat se s nimi v naší kanceláři. V souvislosti s pandemickými opatřeními a omezeními je rovněž přípustný kontakt prostřednictvím videokonference.

 

Anonymita a diskrétnost

Registr firem je veřejnosti přístupný, včetně seznamu ředitelů a akcionářů; zajištění anonymity je od února 2022 poměrně komplikované, neboť Kypr zavedl, obdobně jako Česká republika, registr skutečných majitelů společností. 

 

Ostatní informace

Kypr patří mezi lokality, které jsou preferovány především pro oblast investic a finančních služeb. Kypr těží ze svého členství v Evropské Unii a ze svých nízkých daní. Země není uvedená na žádném seznamu mezinárodních organizací jakožto země podporující terorismus nebo praní špinavých peněz. Nemáme aktuálně žádné poznatky, že by klienti měli problémy se zápisem společností do veřejných rejstříků, u některých bank však mohou nastat komplikace s otevíráním bankovních účtů, a to i pro dceřiné společnosti.

S ohledem na existenci smlouvy o právní pomoci, kterou má ČR s Kyperskou republikou uzavřenu, resp. která na ČR přešla z České a Slovenské federativní republiky jakožto na universálního právního nástupce, není třeba vyššího ověření veřejných listin (smlouva je zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 96/1983 Sb.). Nicméně, Kypr je i signatářem Haagské úmluvy o požadavcích na ověřování veřejných listin a je tak možné v případě zájmu zajistit i ověření listin apostilou. Problémem naopak někdy může být jazyková bariéra, neboť úředním jazykem na Kypru je řečtina a některé firemní dokumenty nejsou v jiném jazyce k dispozici.

Kypr má s Českou republikou rovněž uzavřenu smlouvu o zamezení dvojích zdanění (zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 22.12.2009, pod č. 120/2009 Sb.). Smlouva osvobozuje od srážkové daně mj. příjmy z úroků, společnosti je tak možné používat pro účely financování subjektů v ČR.

 

Máte-li zájem o založení IBC společnosti na Kypru, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.