Další příklady využití offshore firem

Nákup služeb v zahraničí

Některé činnosti zpracovávané v rámci skupiny mohou být relativně snadno převedeny do daňově zvýhodněné jurisdikce. Odtamtud jsou potom obvyklým způsobem účtovány zadávající organizaci. Vzhledem k tomu, že tento způsob je poměrně často zneužíván, je třeba být připraven na možnost zpochybnění transakce ze strany správce daně. To se obvykle týká služeb spojených s marketingovými průzkumy, zprostředkováním obchodu, apod. Zde je potřeba poukázat na to, že samotné účetní doklady nestačí k prokázání, že činnost byla skutečně realizována. Proto je třeba věnovat pozornost archivaci všech dokladů, které mohou pomoci v budoucím daňovém řízení. Je totiž nutno počítat s tím, že platba za službu do daňově neutrální jurisdikce bude podrobena většímu zájmu finančního úřadu, než například platba  použití telefonní linky českému operátorovi.

Dalším prvkem, kterému je potřeba věnovat velkou pozornost, je ocenění poskytovaných služeb. Šanon veřejně dostupných materiálů stažených z internetu a vydávaný za marketingovou studii v ceně milionů asi nebude v pořádku (bohužel se to stává). Je naprosto nezbytné, aby služby byly jednak skutečně a prokazatelně poskytovány, ale aby také byly oceňovány způsobem, který odráží jejich skutečnou tržní hodnotu. V opačném případě je zde velké riziko, že poplatník neunese důkazní břemeno v daňovém řízení.

Doporučenými důkazními prostředky tedy jsou kromě faktury jakožto účetního dokladu také písemná smlouva a doklady prokazující úhradu fakturované ceny. Je zřejmé a prakticky mnohokrát ověřené, že hotovostní platby vyšších částek zahraničním subjektům bývají správcem daně podstatně častěji zpochybňovány, než platby bezhotovostní.

 

 

Registrace lodí

Marshallovy ostrovy, Libérie, Belize, Panama, Kypr, Malta, Seychely a Bahamy jsou typické země s preferenčním daňovým režimem, ve kterých lze zaregistrovat lodě, ať už jsou pro účely mezinárodního obchodu nebo pro vlastní potěšení. Přednostmi využití vlajek těchto států jsou velmi nízké náklady, jednoduchost registrační procedury, absence daně z příjmů z činnosti obchodních lodí a často i značná benevolence příslušných úřadů při vytyčování požadavků na stav registrovaného plavidla. Lodní rejstříky zmíněných států jsou často objemnější než registry mnoha bývalých námořních velmocí.


Využití úspor a slev

Založení daňově zvýhodněné společnosti ve vhodné zemi může být východiskem pro dosahování úspor z hromadných objednávek a z nich plynoucích množstevních slev. Pro účely nákupu komodit nejrůznějšího druhu ve velkém lze zřídit výhodně umístěnou nákupní společnost. Typickým příkladem může být situace, kdy si několik evropských dovozců určité komodity (například dřeva) z Latinské Ameriky založí offshore společnost, která má možnost díky centrálnímu hromadnému nákupu toto zboží pořídit za zvýhodněnou cenu a navíc nezdaňuje příjem plynoucí z následného prodeje tohoto zboží  Evropy. Při kalkulaci daňového zvýhodnění je třeba uvažovat s možným celním zatížením dováženého zboží.


Výrobní činnosti

Řada zemí (Kypr, Irsko, nebo Estonsko) svou nabídku výhod plynoucích ze zřízení společnosti na jejich území neposkytuje pouze společnostem, které obchodují mimo stát svého založení, ale i podnikatelům hodlajícím svou výrobní činnost realizovat přímo na jejich území. Zvýhodnění zahraničních investorů pak nabírá podobu klasických investičních pobídek (daňové úlevy nebo prázdniny, zrychlené odpisy, subvence, rozsah daňově odečitatelných položek atd.).

Rozhodování o založení výrobní společnosti v zemi s takovým daňovým režimem zjednodušuje i skutečnost, že v ČR nebo SR je v současné době extrémně nízká nezaměstnanost a přemístění výroby do jiného státu přináší nový potenciál pracovních sil. Je však třeba brát v potaz faktory, které jsou v případě standardní daňově zvýhodněné společnosti nepříliš významné (např. zvýšené náklady na logistiku, apod.).


Využití odlišností v systémech obchodního a daňového práva

Velmi důležitým motivem je založení společnosti pro vymezený účel v zemi se zcela odlišným obchodních právem. V nich lze kupříkladu uspořádat vztahy ve společnosti způsobem, který odporuje našemu obchodnímu právu, ale vyhovuje majitelům.

Stejně tak mohou v těchto zemích vlastníka firmy zaujmout výrazně menší administrativní povinnosti – např. absence povinnosti předkládat účetní výkazy a daňová přiznání nebo neexistence regulace některých odvětví podnikání (typicky např. reklamy na gamblingové společnosti).

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.