Nabídka a ceník služeb

Jurisdikce Typ  společnosti Poplatky za založení a 1. rok správy Obnovovací poplatky v dalších letech
Seychely IBC € 1.190 € 990
Marshallovy ostrovy IBC

€ 1.090 ***)

€ 1.390 ***) u společností s akciemi na majitele

€ 990
Estonsko € 1.390 + 20 % DPH *) € 800 + 20 % DPH *)
Lotyšsko SIA € 1.490 + 21 % DPH *) € 800 + 21 % DPH *)
Kypr IBC (Limited) € 3.990 + 19 % DPH *) € 2.490 + 19 % DPH *)
Velká Británie Limited Liability Company € 1.230 *) € 980 *)
Velká Británie Limited Liability Partnership € 1.230 *) € 980 *)
USA **) LLC € 1.390 - € 2.490 **) € 990 **)
Hong Kong Limited Nové společnosti již nezakládáme. € 1.990

 

*) Ko­neč­ná cena je zá­vis­lá na cel­ko­vém roz­sa­hu slu­žeb ob­jed­na­ných spo­leč­ně se za­lo­že­ním spo­leč­nos­ti.

Kom­plet­ní po­lož­ko­vý ceník

**) Po­drob­né ceny a pod­mín­ky za­klá­dá­ní spo­leč­nos­tí v jed­not­li­vých stá­tech USA jsou uve­de­ny v sa­mo­stat­né sekci.

Za­klá­dá­ní spo­leč­nos­tí v USA

***) Platí pro zá­klad­ní ka­pi­tál do USD 50.000. Pro vyšší zá­klad­ní ka­pi­tál je třeba pro­vést in­di­vi­du­ál­ní kal­ku­la­ci.

 

Uvedené poplatky zahrnují zejména tyto služby

 • poskytnutí sídla společnosti (bez dosílky pošty na adresu klienta), služby registračního agenta
 • doručení dokumentů (stanovy, certifikát o založení společnosti, akciové certifikáty, zápisy z valné hromady) na adresu klienta; dokumenty jsou v potřebném rozsahu opatřeny apostilou
 • zaplacení paušální daně, resp. licenčního poplatku místní vládě, je-li účtován, pro první rok existence společnosti 

Nadstandardní služby za příplatek

 • konzultace před založením společnosti, analýza podnikatelské činnosti klienta - EUR 190 / CZK 5.000 bez DPH; je-li následně do tří měsíců od konzultace realizováno založení společnosti, částka odměny se odečte z celkové ceny realizace
 • poskytnutí nominee ředitelů a akcionářů pro zvýšení anonymity klientů (cena je závislá na jednotlivých jurisdikcích a pohybuje se v rozmezí od EUR 300 / Marshallovy ostrovy, USA / do EUR 600 / Kypr / za rok trvání služby)
 • vypracování plných mocí, zápisů o rozhodnutích ředitelů, zápisů z valných hromad, apod.
  Pro sepsání dodatečné plné moci je nutný písemný pokyn skutečného vlastníka a předložení kopie osobního dokladu zmocněnce !!!
 • vedení účetnictví, audit
 • přeposílání pošty - cena na vyžádání - zašlete Váš požadavek na info@danovyraj.cz
 • přefakturace, překladatelské služby
 • webhosting, registrace internetové domény, tvorba webových stránek
 • poradenské služby právního či daňového charakteru k jednotlivým jurisdikcím (poskytují naším prostřednictvím zahraniční partneři) - EUR 120 (bez DPH) / započatá hodina

 

Další popis podmínek v jednotlivých jurisdikcích
(neplatí pro Kypr, Velkou Británii, Lotyšsko, Estonsko a USA):

 • Ve všech nabízených jurisdikcích je nulová daň na příjmy plynoucí ze zdrojů mimo území domicilu.
 • Česká republika nemá se žádnou z uvedených zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
 • České úřady a soudy plně akceptují dokumenty vydané úřady v nabízených jurisdikcích, dokumenty jsou opatřeny apostilou.
 • Valné hromady společností se mohou konat kdekoliv na světě.
 • V nabízených jurisdikcích je požadován místní agent, který bude společnost spravovat, k majetku společnosti však nemá žádné dispoziční právo. Místní agent obvykle poskytuje společnosti i sídlo.
 • Místní ředitelé v uvedených jurisdikcích požadováni nejsou, ředitelem je povoleno ustanovit jinou společnost (i offshore společnost).
 • Offshore společnosti v uvedených jurisdikcích nemusí předkládat účetnictví a nemusí podávat daňová přiznání (neplatí pro Seychely).
 • Neexistuje veřejný rejstřík ředitelů či akcionářů společností. Pokud je rejstřík v některé jurisdikci vůbec veden, hrozí při porušení mlčenlivosti trest mnohaletého odnětí svobody (až 10 let).
 • Předmět činnosti společností je vymezen negativně - společnosti obvykle nesmí vykonávat činnosti, pro které je nutné vydání speciální licence (banky, pojišťovny, investiční fondy, apod.), až na výjimky nesmí obchodovat se subjekty ze země svého domicilu, obecně je potom zakázáno využívat společnosti k obchodu s drogami, zbraněmi, pornografií, k praní špinavých peněz a další trestné činnosti.

Zahraniční obchodní společnosti mohou za určitých podmínek podléhat zdanění i v zemi výkonu podnikatelské činnosti nebo v zemi, ve které mají zdroj svých příjmů. Využití offshore společnosti předem konzultujte se zástupcem naší společnosti nebo s daňovým poradcem!

Služby nabízené na této stránce jsou poskytovány zahraničními subjekty sídlícími obvykle ve státě požadované registrace společnosti. Žádnou ze služeb neposkytuje český subjekt.