ZpětFAQ

1. Dozví se finanční úřady o mém zahraničním účtu?
Od 1. ledna roku 2005 vstoupila v platnost direktiva Evropské unie o zdanění úrokových příjmů. Tato direktiva značným způsobem omezuje anonymitu zahraniční fyzické osoby, vlastnící bankovní účet.
 
Po vstupu ČR do Evropské unie naše vláda musela začlenit do českého právního systému zmíněnou direktivu s platností od 1.1.2005. Následkem toho jsou české finanční instituce, především banky, povinny informovat zahraniční úřady o úrocích vyplacených ve prospěch účtů, vlastněných zahraničními fyzickými osobami. Samozřejmě tento systém se uplatňuje i obráceně. Pokud česká fyzická osoba vlastní účet v jiném státě EU, nebo nečlenských státech, které uzavřely smlouvu o výměně těchto informací (Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako a San Marino), pak tento stát má za povinnost informovat české úřady o výši vyplacených úroků.
 
České osoby nemají podle devizového zákona vůči ČNB žádnou oznamovací povinnost ohledně svých bankovních účtů v zahraničí.
 
Účty offshore a zahraničních společností jsou v současné době ze strany úřadů dohledatelné pouze v rámci trestního řízení týkajícího se závažné kriminality, nicméně s plánovanou implementací automatické výměny daňových informací dojde k pravidelnému zasílání informacích o zůstatku u pasivních společností. Pro více informací nás kontaktujte.
2. Pro jaké druhy podnikání se offshore společnosti hodí?
Offshore společnosti jsou hojně využívány v oblasti mezinárodního obchodu, dále pro poskytování poradenských služeb, elektronických služeb, reklamních služeb, zprostředkování, apod. Naopak tyto společnosti nelze využít např. pro tuzemský maloobchod, řemeslnou výrobu, apod. Některé způsoby využití jsou uvedeny v sekci Offshore podnikání na této stránce.
 
Je třeba však podotknout, že daňová optimalizace je jen jedním z mnoha důvodů, proč si zákazníci offshore společnosti zakládají. Dalšími důvody jsou např. ochrana vlastního majetku díky anonymnímu vlastnictví offshore společnosti, a to nejen před státními úřady, ale i před organizovaným zločinem.
3. Proč jsou služby Vaší firmy ve srovnání s konkurencí tak levné, není to podvod?
Vycházíme z toho, že hlavním zájmem klienta je ušetřit peníze, ať již na daních nebo na jiné poplatkové povinnosti. Naším cílem je klientovi pomoci a nikoliv jeho ušetřené peníze získat pro sebe. Protože spolupracujeme bez jakýchkoliv zprostředkovatelů ve smluvním vztahu přímo s registračními agenty v jednotlivých státech, můžeme nabídnout nízkou cenu za offshore společnosti a všechny související služby.
4. Může offshore společnost vlastnit v České republice nemovitost?
Vlastnictví umožňuje devizový zákon od června 2011, cizozemská společnost může nemovitosti nabývat bez omezení. Cizozemská společnost se však musí v ČR zaregistrovat přinejmenším k dani z nemovitostí a podat přiznání k dani z nabytí nemovitosti, čímž se do značné míry sníží utajení údajů o vlastnictví společnosti. V ČR je dále rovněž třeba danit příjmy z pronájmu a příjmy z prodeje nemovitosti, což s sebou nese nutnost registrace k dani z příjmů.
 
Další problémem, který jsme v průběhu let identifikovali, bývá uzavírání smluv s dodavateli energií nebo např. s pojišťovnami - ne vždy je oprávněn takové smlouvy uzavírat nájemce nemovitosti.
 
Má-li klient zájem skrýt skutečné vlastnictví nemovitosti, je vhodné vytvořit formaci společností - offshore mateřská společnost + česká dceřiná společnost. Takové formace máme již připravené pro okamžité použití.
5. Pro které činnosti je použítí offshore společnosti nevhodné nebo nezákonné?
Nelze uvést přesný výčet obodů podnikání, ve kterých není možné offshore společnost využít pro daňovou optimalizaci, demonstrativní výčet takových činností je uveden v článku Kdy není možné offshore společnost použít.
6. Můžete poskytnout reference o poskytnutých službách v oblasti offshore?
Bohužel nemůžeme. Cílem valné většiny offshore či zahraničních transakcí je utajení identity subjektu či utajení skutečného stavu transakce. Prolomením takové anonymity by byly zpochybněny veškeré výhody offshore jurisdikcí, které nabízíme. Při osobním jednání Vám však poskytneme takové informace, které Vás téměř jistě přesvědčí o kvalitě námi poskytovaných služeb.
7. Které země patří k nejvýhodnějším pro zakládání offshore nebo o onshore zahraničních společností?
Dle našich poznatků nabízí bezkonkurenční podmínky Marshallovy ostrovy, které také preferujeme, a to pro maximální rychlost při zakládání společností (během několika hodin) a pro velice zajímavé ceny. Příjmy ze zahraničních zdrojů jsou potom daněny nulovou sazbou daně.
 
Hojně využívanými offshore jurisdikcemi jsou také USA nebo Hong Kong.
 
Z onshore jurisdikcí je i přes probíhající proces BREXITu nejpopulárnější Velká Británie následovaná Estonskem.
 
 
8. Co založení společnosti v daňovém ráji vyžaduje?
Jurisdikce zemí označovaných za daňové ráje nejsou obvykle byrokraticky náročné, obvykle stačí vyplnění požadavkového formuláře a poskytnutí kopie dokladů totožnosti zakladatele.
9. Od jaké výše obratu či příjmů se vyplatí založit firmu v daňovém ráji?
Uvažujeme-li o využití offshore společnosti pro účely daňové optimalizace, je třeba uvést, že výše obratu nemá na výhodnost transakce vliv, je třeba brát v úvahu zisk subjektu před zdaněním. Vezmeme-li v úvahu, že náklad na pořízení společnosti na Marshallových ostrovech činí USD 1.390, vyplatí se pořízení společnosti již při zisku nad 300.000,- Kč. S ohledem na nutnou změnu struktury podnikání by však míra zisku měla být nejméně v částkách nad 400.000,- Kč, v případě obchodování s cennými papíry či na ForExu již od 20.000,- Kč.
 
Je třeba si také uvědomit, že kromě daňových úspor přináší podnikání prostřednictvím offshore společnosti i úspory v oblasti administrativy a vedení účetnictví.
10. S jakou investicí (řádově) do založení firmy v daňovém ráji je třeba počítat (správní poplatky atd.)?
Cena začíná již na USD 1.090 při založení společnosti na Marshallových ostrovech nebo na USD 1.390 při založení společnosti v USA. k těmto částkám se potom mohou přičítat další příplatky za nestandardní služby. Ceník služeb a poplatků je uveden na našem webu v sekci:
 
11. Jak se v praxi řeší problematika obchodní korespondence, když sídlo firmy v daňovém ráji je ve své podstatě fiktivní a daná firma fyzicky sídlí v ČR?
Styk s místními úřady zajišťuje vždy místní agent, kterého musí ustanovit každá společnost. Pokud se týká korespondenční či tzv. obchodní adresy, je možné za příplatek zajistit dosílání pošty. Doručení nahodilé korespondence zajišťujeme našim klientům za drobný poplatek poté, co nám její doručení avizuje místní agent.
13. Je Vaše firma členem Unie offshore poradců, popř. jiné obdobné organizace? Pokud ne, proč?
Nejsme členy žádné obdobné organizace. Snažíme se poskytovat velmi vysoký standard služeb a zároveň atraktivní ceny za založení offshore společností. Bohužel tomu tak u některých členů tzv. Unie offshore poradců není a proto o členství v takovéto organizaci skutečně nemáme zájem.
 
Rovněž máme vážné výhrady ke kvalitě poskytovaných služeb některými členy Unie, neboť se dle našeho názoru snaží prodat offshore společnost za každou cenu a bez ohledu na skutečné potřeby klienta.
14. Může mít offshore společnost bankovní účet v bance v České republice?
De iure tomu sice nic nebrání, ale české banky obvykle nejsou příliš ochotny takové bankovní účty otvírat. Navíc, s ohledem na skutečnost, že bankovní tajemství není v české legislativě takřka vůbec chráněno, se jedná prakticky o transparentní účet, kam mají kdykoliv přístup pracovníci územních finančních orgánů nebo pracovníci součástí policie. Některé banky se potom o údaje o účtech s těmito pracovníky rády aktivně dělí, z praktické zkušenosti víme, že se jedná např. o Komerční banku a. s.
 
V každém případě, otevření bankovního účtu v české bance v žádném případě nedoporučujeme!