Seychely

Základní údaje

Seychely se nacházejí na celkové ploše 400 000 km² Indického oceánu mezi Madagaskarem a rovníkem. Přestože se rozkládají na tak obrovském území, nepřesahuje celková rozloha asi 50 korálových útesů a 40 ostrovů sopečného původu, které seychelské souostroví tvoří, 455 km². Z demografického hlediska je nejdůležitější skupina ostrovů v severovýchodní části Seychel a zejména dva největší z nich - Mahé a Praslin. Na Mahé leží hlavní město Victoria, kde žije 90 % z celkového počtu 90.000 obyvatel republiky.

Souostroví Seychely v dávné minulosti navštívili Arabové i obchodníci z Fénicie a Indonésie, během éry slavných zámořských plaveb tam zavítal i portugalský dobrodruh Vasco de Gama, ale ostrovy zůstaly neobydleny až do 18. století. Až v roce 1756 se Mahé a sedmi dalších ostrovů zmocnili Francouzi a souostroví, do té doby známé jako Amirantes, pojmenovali po účetním francouzského krále, vikomtovi Moreau de Séchelles. V roce 1814, po skončení napoleonských válek, připadly Seychelly Velké Británii. Ostrovy pak byly spravovány z ostrova Mauritius, ale jinak zůstaly dokonale izolovány od okolního světa, což napomohlo rozvoji místních tradic, kultury i jazyka. Roku 1903 byly Seychely vyhlášeny královskou kolonií a nezávislost si vybojovaly až v roce 1976. Z koloniálních dob se zde zachovalo běžné používání francouzštiny a angličtiny, což jsou i úřední jazyky, společné s místní kreolštinou. Oficiální měnovou jednotkou se stala seychelská rupie (SCR) s kursem přibližně 1 CZK = 1,36 SCR (stav k červenci 2020).

 

Státní zřízení

Vývoj politického systému Seychelské republiky měl pestrý průběh, a to i přesto, že samostatnost si tato země vydobyla teprve nedávno. V okamžiku získání nezávislosti tu existoval systém několika demokratických stran, již o rok později, roku 1977, zde však došlo k nekrvavému převratu a nastolení vlády prezidenta Alberta René. Následovalo čtrnáct let vlády jedné strany, během níž došlo k nebývalému rozvoji ekonomiky a intenzivním aktivitám vyplývajícím z členství v mezinárodních organizacích. V prosinci 1991 prezident René rozhodl o návratu k systému více politických stran. O další dva roky později se konaly svobodné parlamentní i prezidentské volby, které potvrdily vedoucí roli Reného a spřízněné politické strany SPPF. Následně došlo k přijetí nové ústavy. V dubnu roku 2004 byl zvolen prezidentem republiky dřívější viceprezident James Michel.

Seychelský parlament sestává z jedné komory zvané Lidové shromáždění (National´s Assembly), kde zasedá 34 poslanců. 25 z nich je jmenováno na základě přímých voleb, zbývajících devět křesel je rozděleno mezi politické strany na základě poměrného zastoupení. Soudní systém je tvořen nižšími soudy, Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a soudem odvolacím, který se schází dvakrát ročně, aby projednal odvolání proti rozhodnutím Nejvyššího nebo Ústavního soudu. Trestné činy se projednávají před prvními dvěma zmíněnými instancemi. Vliv Francie a Velké Británie se zřetelně podepsal na právním systému, který byl ovlivněn angloamerickým i francouzským kontinentálním právem, stejně jako místními právními zvyklostmi.

 

Ekonomika

Poté, co v průběhu sedmdesátých let předstihl svým významem zemědělství, stal se nejdůležitějším odvětvím seychelského hospodářství cestovní ruch. V současnosti zabezpečuje turistika více než 70 % z celkových devizových příjmů Seychel a zaměstnává 30% populace. Více než kde jinde se zde však projevil jeden z negativních aspektů cestovního ruchu, a to jeho velká citlivost na politickou nestabilitu. Výrazný pokles zájmu o tyto ostrovy naposled způsobila válka v Perském zálivu a nepřímo tím podpořila úsilí vlády diverzifikovat domácí ekonomiku prostřednictvím podpory investičních aktivit, rybolovu a drobného průmyslu. Od roku 1993 (HDP v té době dosahoval 430 mil. USD, což je asi 6.000 USD na osobu při poklesu 2 %) se pak datuje snaha odborníků seychelského ministerstva financí a centrální banky vytvořit na ostrovech podmínky pro offshore podnikání. Důsledkem bylo vytvoření a schválení příslušných zákonů (IBC Companies Act, apod.) v prosinci roku 1994. V roce 2000 již HDP dosáhl výše 610 mil. USD, v roce 2002 626 mil. USD a  roce 2019 již 1,6 mld., což znamená při přepočtu dle parity kupní síly HDP 27.114 USD na osobu (tedy na úrovni Malty nebo Saúdské Arábie). Průměrná mzda v sektoru služeb je  Seychelách srovnatelná s průměrnou mzdou v ČR.

Z celkového počtu cca 40.000 ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 2 % v zemědělství, 29 % v průmyslu a 69 % v sektoru služeb. Míra nezaměstnanosti činí v posledních letech v průměru pouhá 2 %.

První série zákonů zabývajících se offshore podnikáním umožnila zakládání společností a trustů. Další soubor právních předpisů už obsahoval ustanovení i pro vznik offshore bank a pojišťoven. Dohled nad celým sektorem finančních služeb je v současné době svěřen zvláštnímu orgánu - Financial Services Authority, FSA), jehož hlavním úkolem se mj. stala registrace nových daňově zvýhodněných společností typu IBC.

 

Daňově zvýhodněné subjekty

Zákon o mezinárodních společnostech (International Business Companies Act, 1994, novelizovaný v letech 2000, 2005 a 2008) uvádí, že k tomu, aby IBC společnost mohla využívat výhod seychelského daňového ráje, musí splnit určité podmínky. Zejména platí, že na území ostrovů nesmí obchodovat, vlastnit nemovitý majetek, poskytovat jiným společnostem sídlo nebo vykonávat pojišťovací činnost. Za obchodování na území Seychel se nepovažuje případ, kdy společnost má účet u seychelské banky, udržuje styky s právníky, správci trustu, poradci nebo účetními, kteří působí na Seychelách, pořádá na ostrovech schůze jednatelů a valné hromady, vede své účetnictví či drží akcie nebo jiné cenné papíry. IBC smí rovněž vlastnit plavidlo zaregistrované podle zákona o obchodním loďstvu Seychelské republiky (Merchant Shipping Act, 1992).

Do konce června 2020 bylo na Seychelách zaregistrováno již více než 170.000 mezinárodních obchodních společností. Registrace IBC je velice jednoduchým procesem, při němž správce rejstříku FSA vydává osvědčení, a to na základě zaplacení poplatku a předložení zakladatelské smlouvy. Ta musí ze zákona povinně uvádět:

 • jméno a adresu registračního agenta společnosti,
 • předmět podnikání společnosti,
 • určení výše základního kapitálu společnosti (zákon neuvádí minimální požadovanou výši, kapitál může být denominován v jakékoli měně),
 • zevrubné údaje týkající se akcií, jejich typu a měny, v jaké jsou vydány, a dále určení všech práv, oprávnění a omezení, které se k nim vztahují,
 • prohlášení, že se společnost nebude zabývat bankovní činností, pojišťovnictvím ani činností správce trustu.

Pokud zakladatelskou smlouvu nedoprovázejí stanovy, musí být předloženy do třiceti dnů od založení společnosti.

Řádně založená IBC společnost na Seychelách neplatí daň z příjmů (jejíž sazba u místních společností dosahuje až 40 %), nepodléhá devizové kontrole, ani není vázána povinností automaticky předkládat své účetnictví (pouze na vyžádání lokální daňové správy). IBC společnost musí hradit pouze licenční poplatek, který je již zahrnutý v ceně za roční správu společnosti.

Trusty

Stejně jako seychelské mezinárodní obchodní společnosti musí i offshore splnit určité podmínky, aby se na něj vztahovala ustanovení zákona o mezinárodních trustech z roku 1994. Zakladatel trustu nesmí být po celou dobu existence trustového vztahu seychelským rezidentem (může to však být seychelská IBC), správce trustu však rezidentem na ostrovech být musí případně se může jednat o mezinárodní obchodní společnost či finanční instituci. Aktiva trustu nesmí být tvořena akciemi nebo jinými cennými papíry seychelských společností (s výjimkou IBC nebo jiných mezinárodních trustů) ani jiným majetkem umístěným na území Seychel (kromě vkladů na bankovním účtu a nemovitého majetku nutného k provozu sídla společnosti).

Seychelský trust vzniká na základě trustové smlouvy, jiné písemné smlouvy, poslední vůle nebo ústního prohlášení. Po svém jmenování správce trustu předloží seychelským úřadům prohlášení o tom, že zakladatel není seychelským rezidentem, majetek trustu nezahrnuje nemovitost na území Seychel, a proto lze nově ustavený trust kvalifikovat jako mezinárodní trust. Toto prohlášení je následně zaevidováno do rejstříku mezinárodních trustů a nově vzniklý subjekt dostane registrační číslo.

Seychelský mezinárodní trust se vyznačuje především těmito přednostmi:

 • zakladatel si může vybrat právo, kterým se mezinárodní trust bude řídit, a výslovně ho stanovit v trustové smlouvě,
 • maximální doba trvání trustu je sto let, na akumulaci příjmů se nevztahují žádná omezení,
 • prohlášení předkládaná seychelským úřadům nemusí obsahovat jméno zakladatele  ani beneficienta, pokud jím není seychelská fyzická či právnická osoba, beneficient může být i za určitých podmínek sám zakladatel a  i správce trustu,
 • v seychelské legislativě je pevně zakotveno pravidlo důvěrnosti, které je účinné jak v případě trustů, tak společností, je proto zakázáno zveřejňovat jakékoli informace či dokumenty, které se daného subjektu týkají (toto pravidlo, které musí dodržovat jak registrační agenti společnosti nebo trustu, tak správce rejstříku, může být porušeno pouze na základě výzvy nejvyššího seychelského soudu pro účely vyšetřování závažné trestné činnosti, jako je praní špinavých peněz a obchodování s drogami či zbraněmi).
   

Mezinárodní obchodní zóna

Zóna, kterou uvedl v život zákon o mezinárodní obchodní zóně (The International Trade Zone Act, ITZ) z roku 1995, je seychelským specifikem. Společnosti, které v této zóně působí, totiž na rozdíl od daňově zvýhodněných subjektů sice realizují svou činnost přímo na ostrovech a smí zaměstnávat místní obyvatele, ale stejně zůstávají osvobozeny od všech daní. Podmínkou je, že veškerá jejich produkce směřuje výhradně na zahraniční trhy. K nabytí statutu společnosti působící v seychelské mezinárodní obchodní zóně je nutná tzv. ITZ licence, kterou vydává Seychelský úřad pro mezinárodní obchod. Nejvýznamnějším projektem je investice ve výši 8 mil. USD amerického koncernu Heinz do továrny na výrobu rybích konzerv.

Výše poplatku za licenci se liší v závislosti na předmětu podnikání společnosti, v každém případě je však konstantní a nebude ovlivněna případnými změnami výše poplatku pro další společnosti.

 

Seznam zkratek právní formy IBC společnosti

Seychelská jurisdikce umožňuje použít pro označení právní formy IBC společnosti velký výběr zkratek vycházejících z několika cizích jazyků, čímž je do značné míry zvýšena flexibilita využití IBC společností. Není tak problém využít např. označení s. r. o., a. s., ale i desítky jiných.

Je ovšem více než zřejmé, že seychelská společnost, která ponese označení s. r. o. bude vypadat podezřele, proto jsou některé zkratky ze seznamu prakticky nepoužitelné.

Seznam povolených zkratek právní formy IBC společnosti

Máte-li zájem o založení IBC společnosti na Seychelách, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.