Prokazování původu majetku

16. 12. 2016

Dne 01.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Daňová správa tak dostala do rukou nástroj, se kterým bude umět zkoumat majetkové poměry nejen podnikatelů, ale všech fyzických a právnických osob.

Co je podstatou nové právní úpravy?

Každá fyzická nebo právnická osoba je povinna na výzvu správce daně prokázat původ vlastněného majetku, resp. legitimitu zdrojů, ze kterých majetek pořídila. Při výzvě využije správce daně jemu známé údaje o přiznaných příjmech a vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že

  • má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti, které by nárůst jmění, spotřebu nebo jiné vydání ozřejmovaly, a
  • po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5.000.000 Kč.

Otázkou je, v jakém momentě začne mít správce daně důvodné pochybnosti. Čistě teoreticky může sám z vlastní iniciativy provádět vyhledávací činnost, ale motivace pracovníků správce daně není obvykle tak vysoká, že by si zbytěčně přidělávali práci. Ve většině případů se totiž státní úředníci řídí hesly:

  • Čím víc práce uděláš, tím víc práce dostaneš.
  • Ať děláš, co děláš, pořád za stejný prachy.

Pravděpodobněji se tak jeví možnost, že správce daně bude konat na základě podnětu přicházejícího od subjektů mimo daňovou správu. Těmito subjekty mohou být složky policie nebo celní správa, ale i zde mohou být oprávněné pochybnosti ohledně motivace zaměstnanců, viz. shora uvedená hesla. Mohou jimi být také exekutoři, likvidátoři nebo insolvenční správci, jejichž motivace je již značná s ohledem na výši procentuální provize, kterou jim zákon umožňuje vyúčtovat. Bohužel ale takovým subjektem může být úplně kdokoliv - zhrzená manželka / milenka, závistivý soused, protistrana soudního sporu a mnoho dalších. Nebo třeba jenom někdo jen tak pro zábavu, aby vyzkoušel, jak to funguje.

Zákonná úprava bohužel negarantuje vůbec žádné pojistky proti zneužití tohoto institutu, což je v době státního zřízení, které je spíše oligarchií než demokracií, velice nebezpečné.

Co se může stát, když poplatník legitimitu zdrojů k pořízení majetku neprokáže?

Správce daně přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem a určí základ daně pomocí odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárustu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání. Při odhadování výše příjmů bude správce daně vycházet zejména z informací, že příjmy poplatníka neodpovídají jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání (to by mohlo být např. již výše zmiňované udání), z ekonomických ukazatelů (naprosto vágní formulace), z porovnání se srovnatelnými poplatníky, z obvyklé hodnoty srovnatelného majetku, z pohybů a zůstatků na účtech, z prohlášení o majetku nebo ale také ze zadání z vyšších míst nebo od třetích osob.

Daň stanovená podle pomůcek bude vypočtena aktuální saznou daně z příjmů, která v současné době činí 15 %. K dani bude dále dopočteno jednorázové penále ve výši 50 %, pro případ, že by poplatník se správcem daně nespolupracoval, činilo by penále až 100 % stanovené daně.

Z jakých historických období musí poplatník správci daně příjmy prokazovat?

Správce daně by neměl vyzývat poplatníka k prokázání čehokoliv, o čemž je správci daně známo, že nastalo v období, u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně. Pokud správci daně není jasné, kdy k nabytí či nárůstu majetku došlo, poplatníka vyzve k prokázání souvisejících příjmů. Poplatník má následně dvě možnosti, a to prokázat související příjmy nebo prokázat, že k nabytí či nárůstu majetku došlo již v období, za které není možné daň stanovit.

Převedeno do praxe - do 31.03.2017 může správce daně požadovat prokázání příjmů vztahující se k nabytí či nárůstu majetku v období po 01.01.2013 s tím, že se každý rok k 31.03. posune zkoumatelné období o jeden rok. Do dřívějších období již správce daně nemůže zasahovat, protože za dřívější období již není možné vyměřit daň.

Musí poplatník podávat majetkové přiznání?

Tzv. prohlášení o majetku nemusí poplatník podávat automaticky, ale pouze na výzvu správce daně. Ta bude poplatníkovi zaslána poté, co:

  • nedojde k prokázání skutečností požadovaných v předcházející výzvě k prokázání příjmů,
  • informace o stavu jmění nelze získat jiným způsobem a
  • správce daně dojde po předběžném posouzení k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení povinen uvést, přesáhne 10.000.000 Kč.

V případě, že poplatník požadované prohlášení o majetku nepředloží nebo v něm uveden nepravdivé či hrubě zkreslené údaje, správce daně bez dalšího stanoví daň podle pomůcek. Poplatník také zároveň naplní skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jak postupovat v případě obdržení výzvy k prokázání příjmů od správce daně?

Předně je třeba si uvědomit, že samotná výzva sice může indikovat blížící se problém, nicméně v mnoha případech může být prokázání příjmů i velice jednoduchou záležitostí. Správce daně nemá přístup např. k darovacím smlouvám na jiný než nemovitý majetek a stejně tak ani k evidenci příjmů, které jsou osovobozeny od daně z příjmů a které se až do konce zdaňovacího období roku 2014 správci daně neoznamovaly.


 

Služby koncernových společností TERRINVEST

Naše společnost má již kvalitně a podrobně zpracovanou metodiku postupu pro případ zahájení řízení o prokazování původu majetku. a rádi stávajícím i budoucím klientům poskytneme poradenské služby v této oblasti.  Nejprve s klientem provedeme zmapování jeho majetku (včetně historického), posoudíme, zda se k tomuto majetku vztahuje povinnost prokazovat příjem na jeho pořízení a navrhneme a zkoncipujeme reakci na obdrženou výzvu k prokázání majetku.

Upozorňujeme, že při navazování vztahu s novým klientem provádíme poměrně důkladný proces identifikace klienta, rádi bychom totiž pracovali pouze s klienty, kteří jsou reálně zasaženi byrokratickou zvůlí, a neradi bychom předávali desítky let tvořené know-how agentům provokatérům nebo zvědům z řad státních úředníků. Z tohoto důvodu je možné pouze osobní projednání celé záležitosti, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu je možné pouze sjednat osobní schůzku. Děkujeme za pochopení.

Pro kontakt je též možvé využít následující Kontaktní formulář.