Lotyšsko

Všeobecná informace o jurisdikci a geografická poloha

Lotyšská republika (dále jen „Lotyšsko“) je prostřední ze tří pobaltských zemí. Na konci první světové války (1918) vyhlásilo Lotyšsko svoji nezávislost, která byla ukončena po dvou desetiletích nástupem Rudé armády. Po německé invazi do Sovětského svazu se Lotyšsko načas ocitlo pod německou kontrolou, dokud nebylo ke konci druhé světové války (1945) Sověty dobyto nazpět. Součástí Sovětského svazu jako Lotyšská sovětská socialistická republika zůstalo až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Od obnovení nezávislosti se Lotyšsko stalo členem OSN, vstoupilo do NATO a roku 2004 se připojilo k Evropské unii. Od roku 2014 je lotyšskou měnou euro a od roku 2016 je země také členem OECD.

V Lotyšsku žije cca 1,97 mil. obyvatel na rozloze 64.589 km2. Úředním jazykem je lotyština místy doplněná ruštinou, ruská minorita čítá v Lotyšsku 26 % obyvatel. Lotyšská ekonomika produkuje HDP 25.700 USD na hlavu (2016).
Země vykazuje vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a nadprůměrná je i znalost anglického jazyka, zejména mezi mladými lidmi.

 

Právní forma obchodní společnosti

Nejčastěji užívanou právní formou společnosti je lotyšská forma společnosti s ručením omezeným – SIA (vykazuje znaky akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným).

 

Procedura založení

Společnost je založena během cca 5 dnů, pokud jsou registru doručeny stanovy společnosti a společenská smlouva, včetně adresy sídla společnosti v Lotyšsku (nelze použít P. O. Box). Standardy kvality, pokud se týká dokumentů společnosti, jsou na velmi vysoké úrovni, jak jsme zvyklí v evropských jurisdikcích. Doručení dokumentů na adresu klienta lze očekávat cca do 2 týdnů.

Ředitelé a akcionáři

Ředitelem nebo akcionářem lotyšské společnosti může být libovolná fyzická osoba bez trvalého pobytu nebo sídla v Lotyšsku.

 

Základní kapitál a daně

Minimálním autorizovaným základním kapitálem je € 2846, který musí být před zápisem společnosti do rejstříku alespoň z poloviny splacen.
Základní principy a pravidla daňové politiky v Lotyšsku byly vytyčeny v „Zákoně o daních a poplatcích“, který vstoupil v platnost v únoru 1995, poslední zásadní novela proběhla v roce 2012. Správou daní se zabývají Státní finanční úřad, Státní fond sociálního pojištění a městské samosprávy. 

Daňový rok začíná pro společnost zápisem do obchodního rejstříku (bez ohledu na to, kdy společnost zahájí svoji činnost) a končí 31. prosince. Daň z příjmu platí všechny rezidentní společnosti, stanoví se na základě vykázaného hospodářského výsledku. Lineární sazba daně z příjmů pro právnické osoby činí 15 %.
Společnosti od roku 2013 neplatí daň z příjmů plynoucích z dividend a z prodejů akcií nebo obchodních podílů. Od roku 2014 navíc přibude osvobození od daně pro příjmy plynoucí z poskytování licencí, autorských práv a z úroků. Lotyšsko se při implementaci této nové právní úpravy inspirovalo právními řády Kypru, Malty a dalších jurisdikcí s nízkým daňovým zatížením.
Společnost by měla mít minimálně jednoho zaměstnance pobírajícího mzdu. Povinné sociální odvody (tzv. sociální daň) činí celkem 34,09 % na pojištěnce, podílejí se na ní zaměstnanci (10,50 %) a zaměstnavatelé (23,59 %). Zaměstnavatel je zodpovědný za odvod sociálních daní.

Pro společnosti neregistrované v zemi (non-residents) je sazba založena na výši zisku dosaženého v Lotyšsku a stanovují se zvláštní sazby na příjmy z dividend – 10 %, managementu a konzultačních služeb – 10 %, úroků – 10 % (u komerčních bank – 5 %), práv používaní duševního vlastnictví – 5 % (literární a umělecké práce, filmy, video a audio nahrávky – 15 %), nájmu majetku na území Lotyšska – 5 %. Při uplatňování zvláštních sazeb u zahraničních subjektů má však obvykle přednost sazba uvedená ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. 

Daň z přidané hodnoty je uplatňována na dodávky zboží, služeb, dovozy, spotřebu. Jako plátce daně musí být registrován subjekt, jehož příjmy za zdaňované období překročí € 50 000. Je umožněno dobrovolně se zaregistrovat jako plátce. Jakmile je registrace provedena, vzniká plátci daně povinnost předkládat daňová přiznání. Na konci kalendářního roku je plátci DPH stanoveno zdaňovací období na příští rok (úhrn zdanitelných plnění menší než cca € 14 200 – jednou za šest měsíců; úhrn zdanitelných plnění mezi € 14 200 až € 50 000 – jednou za čtvrtletí; úhrn zdanitelných plnění vyšší než € 50 000 nebo pokud společnost obchoduje se společnostmi v zemích Evropské unie – měsíční plátce). Základní sazba daně činí 21 %, snížená 12 %, jež se vztahuje na dodávky plynu, tepla, dříví, na dopravní služby, knihy, noviny a ubytovací služby. 0 % sazba se uplatňuje u specifických druhů zboží a služeb (dodání zboží či služeb do jiného státu EU, autorský honorář, aj.).

 

Účetnictví a audit

Společnosti musí vést účetnictví a mají zákonnou povinnost odevzdat lotyšskému finančnímu úřadu roční uzávěrku, bilanci ke konci účetního období a výkaz zisku.

Naše společnost je schopna zajistit vedení účetnictví přímo u poskytovatele účetnických služeb v Lotyšsku. Pro více informací nás prosím kontaktujte emailem na: acc@terrinvest.com nebo na telefonním čísle uvedeném v závěru tohoto článku.

 

Ostatní informace

Po skončení ekonomické krize (počátek v r. 2008), která trvala 1 – 1,5 roku, se ekonomika začala pomalu stabilizovat a již v roce 2011 vykázalo Lotyšsko meziročně nejdynamičtější hospodářský růst mezi všemi zeměmi Evropské unie. V závěru roku 2012 se potvrdilo, že nastoupené pozitivní trendy, zejména vysoká dynamika růstu HDP a zpomalení inflace, nabývají trvalejšího charakteru. Evropská komise s ohledem na dlouhodobé plnění maastrichtských kriterií vyslovila dne 05.06.2013 souhlas se vstupem země do Evropsé měnové unie s účinností od 01. ledna 2014.
Země není uvedená na žádném seznamu mezinárodních organizací jakožto země podporující terorismus nebo praní špinavých peněz. Nemáme aktuálně žádné poznatky, že by klienti měli problémy s otvíráním bankovních účtu nebo se zápisem společností do veřejných rejstříků.

Lotyšsko i Česká republika se řadí mezi smluvní státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (viz. vyhláška MZV č. 45/1999 Sb.), konečné ověření listiny se provádí formou tzv. apostily pro použití v ČR, pro použití veřejné listiny v Lotyšsku se již ověření apostilou pro veřejné listiny nevyžaduje.
Lotyšsko má s Českou republikou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovém úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 22.05.1995, pod č. 170/1995 Sb.).

 

Máte-li zájem o založení SIA společnosti v Lotyšsku, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.