Lotyšsko

Všeobecná informace o jurisdikci a geografická poloha

Lotyšská republika (dále jen „Lotyšsko“) je prostřední ze tří pobaltských zemí. Na konci první světové války (1918) vyhlásilo Lotyšsko svoji nezávislost, která byla ukončena po dvou desetiletích nástupem Rudé armády. Po německé invazi do Sovětského svazu se Lotyšsko načas ocitlo pod německou kontrolou, dokud nebylo ke konci druhé světové války (1945) Sověty dobyto nazpět. Součástí Sovětského svazu jako Lotyšská sovětská socialistická republika zůstalo až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Od obnovení nezávislosti se Lotyšsko stalo členem OSN, vstoupilo do NATO a roku 2004 se připojilo k Evropské unii. Od roku 2014 je lotyšskou měnou euro a od roku 2016 je země také členem OECD.

V Lotyšsku žije cca 1,902 mil. obyvatel na rozloze 64.589 km2. Úředním jazykem je lotyština místy doplněná ruštinou, ruská minorita čítá v Lotyšsku 26 % obyvatel. Lotyšská ekonomika produkuje HDP 32.300 USD na hlavu (2020). Země vykazuje vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a nadprůměrná je i znalost anglického jazyka, zejména mezi mladými lidmi.

 

Právní forma obchodní společnosti

Nejčastěji užívanou právní formou společnosti je lotyšská forma společnosti s ručením omezeným – SIA (vykazuje znaky akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným).

 

Procedura založení

Společnost je založena během cca 5 dnů, pokud jsou registru doručeny stanovy společnosti a společenská smlouva, včetně adresy sídla společnosti v Lotyšsku (nelze použít P. O. Box). Standardy kvality, pokud se týká dokumentů společnosti, jsou na velmi vysoké úrovni, jak jsme zvyklí v evropských jurisdikcích. Doručení dokumentů na adresu klienta lze očekávat cca do 2 týdnů.

Pro založení lotyšské společnosti je možné použít i estonskou elektronickou rezidenci a prostřednictvím eResidency Card podepsat veškerou korporátní dokumentaci.

Ředitelé a akcionáři

Ředitelem lotyšské společnosti může být libovolná fyzická osoba bez trvalého pobytu nebo sídla v Lotyšsku, akcionářem potom libovolná fyzická nebo právnické osoba ze státu, který není na černé listině lotyšské vlády a OECD.

 

Základní kapitál a daně

Minimálním autorizovaným základním kapitálem je € 2.800, který musí být před zápisem společnosti do rejstříku alespoň z poloviny splacen. Pokud je akcionářem pouze jedna fyzická osoba, je možné založit i tzv. Small Capital Company se základním kapitálem € 1 - € 2.799.

Zdaňovací období pro účely daně z příjmů začíná pro společnost zápisem do obchodního rejstříku (bez ohledu na to, kdy společnost zahájí svoji činnost) a končí 31. prosince. Daň z příjmu platí všechny rezidentní společnosti, stanoví se na základě vykázaného hospodářského výsledku. Lineární sazba daně z příjmů pro právnické osoby činí obecně 20 %. Pokud však společnosti svůj zisk reinvestují nebo kumulují ve společnosti, nemusí platit žádnou daň z příjmů až do doby, kdy vybírají ze společnosti dividendu, resp. podíl na zisku. Teprve při výplatě dividendy se související vyplácený zisk daní jíž zmíněnou sazbou 20 % (nejedná se o srážkovou daň). Jedná se v evropském kontextu o poměrně unikátní daňový systém (parametricky stejný jako v Estonsku), který podporuje rozvoj domácí ekonomiky a brání vyvádění kapitálu do jiných zemí. Definice reinvestice zisku je natolik rozsáhlá, že umožňuje relativně snadné využití prostředků, které legálně nepodléhaly předchozímu zdanění.

Pokud je měsíční obrat společnosti vyšší než € 2.000, měla by mít společnost minimálně jednoho zaměstnance pobírajícího mzdu a z této mzdy odvádět daně a povinné odvody (minimální měsíční výše odvodů činí € 120). 

Daň z přidané hodnoty je uplatňována na dodávky zboží, služeb, dovozy, spotřebu. Jako plátce daně musí být registrován subjekt, jehož příjmy za zdaňované období překročí € 40.000 za dvanáct po sobě jsoucích kalendářních měsíců, možná je také dobrovolná registrace.  Základní sazba daně činí 21 %, snížená 12 %, jež se vztahuje na dodávky plynu, tepla, dříví, na dopravní služby, knihy, noviny a ubytovací služby.  Daňové přiznání k DPH je nutné podávat měsíčně do 20. dne následujícího měsíce za měsíc předchozí.

 

Účetnictví a audit

Společnosti musí vést účetnictví a mají zákonnou povinnost odevzdat lotyšskému finančnímu úřadu roční účetní závěrku a výkaz zisku a ztráty.

Naše společnost je schopna zajistit vedení účetnictví přímo u poskytovatele účetnických služeb v Lotyšsku. Pro více informací nás prosím kontaktujte emailem na: acc@terrinvest.com nebo na telefonním čísle uvedeném v závěru tohoto článku.

 

Ostatní informace

Země není uvedená na žádném seznamu mezinárodních organizací jakožto země podporující terorismus nebo praní špinavých peněz. Nemáme aktuálně žádné poznatky, že by klienti měli problémy s otvíráním bankovních účtu nebo se zápisem společností do veřejných rejstříků.

Lotyšsko i Česká republika se řadí mezi smluvní státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (viz. vyhláška MZV č. 45/1999 Sb.), konečné ověření listiny se provádí formou tzv. apostily pro použití v ČR, pro použití veřejné listiny v Lotyšsku se již ověření apostilou pro veřejné listiny nevyžaduje.

Lotyšsko má s Českou republikou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovém úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 22.05.1995, pod č. 170/1995 Sb.).

 

Máte-li zájem o založení SIA společnosti v Lotyšsku, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.