Zápis skutečného vlastníka (majitele) společnosti

23. 2. 2021

Český právní řád zakotvil povinnost všech právnických osob zapsat do neveřejného rejstříku údaje o svém skutečném majiteli. Pro majitele firemních struktur, které byly vytvořeny právě za účelem získání anonymity, to může znamenat určitou nepříjemnost, nicméně její řešení není příliš komplikované.

Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, definici skutečného majitele potom lze nalézt v § 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že  u obchodní korporace je skutečným majitelem fyzická osoba,

  1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
  3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

Existenci a totožnost skutečného majitele je třeba rejstříkovému soudu doložit veřejnými listinami, to však ale v případě mnoha jurisdikcí není možné, neboť neexistují veřejné rejstříky, ve kterých by byli majitelé společností (společníci nebo akcionáři) zapsáni. A neexistuje-li veřejný rejstřík, nemůže existovat ani relevantní veřejná listina. Toto se týká například jurisdikcí USA, Marshallovy ostrovy, nebo Seychely.

Jak tedy postupovat, nelze-li osobu skutečného majitele zjistit nebo určit?

Dle bodu 4. výše citovaného zákonného ustanovení lze v takovém případě za skutečného majitele označit i statutárního zástupce společnosti (jednatel, člen představenstva), přičemž dokumentace k zápisu skutečného majitele obsahuje jednoznačnou informaci, že skutečný majitel se do rejstříku zapisuje právě a pouze z titulu své funkce statutátního orgánu, nikoliv jako osoba se společností jakkoliv majetkově spjatá.

Vyplnění formuláře pro zápis skutečného majitele je poměrně snadné a výše popsaná možnost je k dispozici i v nabídce inteligentního formuláře (zde ke stažení) pro podání návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů.

Po podání vyplněného formuláře k rejstříkovému soudu by následně měly mít k tomuto dokumentu přístup všechny oprávněné osoby, což jsou kromě státních úřadů například i banky. Jak se však ukazuje, zejména banky nejsou s tímto rejstříkem schopny pracovat a často vyžadují po klientech dokument, kterým firma svého skutečného majitele potvrzuje. Jelikož jsme často tázáni, jak by měl předmětný dokument vypadat, připravili jsme ve spolupráci s právní kanceláří vzorové prohlášení - dále ke stažení (nezapomeňte změnit veškeré proměnné údaje):

Prohlášení o skutečném majiteli obchodní korporace

Upozorňujeme, že toto stanovisko není návodem na legalizaci výnosů z trestné činnosti a že k tomuto tématu neposkytujeme žádné podrobnější konzultace.