Slovensko

Všeobecné informace o jurisdikci a geografická poloha

Slovenská republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí Československa. K 1. lednu 1993 přestává Česká a Slovenská federativní republika existovat a Slovensko (polit. název Slovenská republika) i Česko (polit. název Česká republika) se stávají novými samostatnými státy. Na Slovensku žije zhruba 5.5 milionů obyvatel a úředním jazykem je zde slovenština. Dne 29. března 2004 se Slovensko stalo členem Severoatlantické aliance a dne 1. května 2004 spolu s Českem také členem Evropské unie.

 

Právní forma obchodní společnosti

Podobně jako je tomu v České republice, je nejvhodnějším typem společností v této zemi společnost s ručením omezeným, kterou také doporučujeme našim klientům, pokud zde chtějí založit společnost. Právní úprava společnosti s ručením omezeným doposud nebyla příliš poznamenána právní odlukou a je tak obdobná právní úpravě v ČR.

 

Procedura založení

Založení společnosti trvá zhruba 15 dnů od obdržení všech potřebných dokumentů. S dalšími 30 - 180 dny je třeba počítat pro registraci k dani z přidané hodnoty, je-li vyžadována. Výhodou je, že slovenské úřady bez problémů akceptují české veřejné listiny, stejně tak i následná správa společnosti, komunikace s účetní firmou, s daňovým úřadem, apod., je možná v českém jazyce.

Ředitelé a společníci

Pro vedení společnosti s ručením omezeným je nezbytný jednatel, počet společníků může být nejméně jeden, maximálně však padesát. Jednatelem a společníkem může být i osoba, která není rezidentem SR, jednatel však musí být občanem státu OECD. Jednatel společnosti musí mít výpis z rejstříku trestů bez záznamu.

 

Základní kapitál a daně

Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 5.000 EUR. V případě jednoho společníka musí být splacen základní kapitál v plné výši, v případě více společníků alespoň 30 % základního kapitálu, celková hodnota splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou odevzdaných nepeněžitých vkladů musí však být alespoň 50 % ze zákonem stanovené výše základního kapitálu.  Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, společníci potom pouze do výše svých nesplacených vkladů. Od 1. ledna 2013 platí na Slovensku nový reformní daňový systém. Na Slovensku je aplikována jednotná lineární sazba daně z příjmů ve výši 23 % pro právnické a progresivní sazba 19 - 25 % pro fyzické osoby. Sazba daně z přidané hodnoty činí v současnosti 20 %. Slovensko již v roce 2004 zrušilo daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí a daň z dividend a kapitálových výnosů. Každý příjem je tak na Slovensku zdaněn pouze jednou. Dividendy vyplácené fyzickým osobám však od roku 2012 podléhají odvodu zdravotního pojištění ve výši 14 %.

Zavedením reformního daňového systému v roce 2004 Slovensko přilákalo díky jeho jednoduchosti velké množství podnikatelů. Tato situace se však od roku 2013 značně zhoršila, neboť skokové zvýšení daně z příjmů právnických osob o 4 % posouvá Slovensko mezi státy střední a východní Evropy s nejvyšší daňovou zátěží. Současná výše sazby daně z příjmů právnických osob činí 22 %.

Od listopadu 2012 je na Slovensku velice obtížné a nákladné zaregistrovat právnickou osobu k DPH a celý proces může trvat i několik měsíců. Slovenské daňové úřady při registraci navíc požadují i složení kauce na budoucí odvody DPH.

 

Účetnictví a audit

Všechny obchodní společnosti a organizační složky zapsané do obchodního rejstříku jsou považovány podle příslušných slovenských zákonů za účetní jednotky a jsou povinny vést účetnictví a sestavovat účetní závěrku v rozsahu a způsobem upraveným ve slovenském zákoně o účetnictví. V účetnictví společnosti se zachycují přirozeně pouze takové účetní operace, které se týkají organizační složky, tj. její nebo na ni připadající výnosy (příjmy) a náklady, které s její činností souvisejí.

Naše společnost je schopna zajistit služby spojené s vedením účetnictví.

 

Anonymita a diskrétnost

Obchodní rejstřík je veřejně přístupný a dostupný na internetu na stránce www.orsr.sk

Máte-li zájem o založení S.R.O. společnosti na Slovensku, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.